"Każde dziecko musi mieć prawo do radoœci"

Maria Kownacka

 

 

 

Strona główna

 

O nas

 

Rozkład dnia

 

Zajęcia dodatkowe

 

Galeria

 

Aktualnoœci

 

Statut

 

Kontakt

 

 

 

 

 

 

Przedszkole działa od 1982 roku. Od 1984 r. naszym patronem jest znana pisarka utworów dla dzieci Maria Kownacka i ten fakt nie jest bez znaczenia dla naszej codziennej pracy z dzieckiem.

    W pracy wychowawczo-edukacyjnej promujemy "Przyrodę", a utwory Marii Kownackiej przepojone miłoœciš do przyrody odgrywajš bardzo ważnš rolę. Mamy œwiadomoœć, że sens wychowania polega na tym, by to co tkwi dobrego w człowieku, œwiadomie umocnić i utwierdzić, dostarczajšc mu potrzebnej wiedzy, przeżyć i doœwiadczeń. Doceniamy wartoœci pedagogiczne sztuki w rozwoju i wychowaniu małego dziecka, dlatego formy z tego obszaru dominujš w naszej pracy. W wymienionych dwóch obszarach - przyroda i sztuka, poruszamy się najchętniej. Bioršc pod uwagę zmiany w naszej rzeczywistoœci nasze kierunki działania zostały poszerzone o tematy: "Przedszkolak w Unii Europejskiej" ,"Stymulowanie mowy dziecka", a także o działania z zakresu „Promocji Zdrowia”. 

    Klientami naszego przedszkola sš dzieci do niego uczęszczajšce oraz ich rodzice. W pracy wychowawczo-edukacyjnej uwzględniamy potrzeby, zainteresowania i zdolnoœci dzieci. Dbamy o dobrš współpracę z rodzicami, uwzględniajšc ich oczekiwania i sugestie.

Od 2008r. nasza placówka weszła do Sieci Przedszkoli Promujšcych Zdrowie i otrzymała odpowiedni certyfikat.

Przez kolejne trzy lata realizowany był program, którego celem było stworzenie dziecku warunków do dobrego samopoczucia - fizycznego, psychicznego, społecznego, kulturowego i duchowego - w czasie jego pobytu w przedszkolu oraz edukacja dziecka w zakresie zdrowego stylu życia. Szczególnš uwagę przywišzywano do kształtowania nawyków i umiejętnoœci zwišzanych ze zdrowym stylem życia, w tym  radzenie sobie ze stresem i œwiadome unikanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

W bieżšcym roku szkolnym zaplanowano kolejne zadania, stanowišce kontynuację już rozpoczętych, wyprofilowanych działań prozdrowotnych, a także wychodzšcych poza wczeœniej realizowane. Powstał nowy program autorski pod tytułem „Klub Zdrowego Przedszkolaka”, który korzysta z dobrej praktyki lat poprzednich oraz poszerza zakres działań,  głównie w obszarze profilaktyki próchnicy zębów.

Głównym celem programu jest zapewnienie odpowiednich warunków do nabywania umiejętnoœci prozdrowotnych zachowań i poszanowania zdrowia własnego i innych.  

PRIORYTETY PLACÓWKI WYNIKAJĽCE Z PROWADZONEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO I KONCEPCJI PRACY

PRZEDSZKOLA NR 141 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 1. Promocja zdrowia w obszarach:
 • zdrowe odżywianie,
 • bezpieczeństwo,
 • promowanie zdrowego stylu w zakresie aktywnoœci ruchowej.
 1. Promocja wychowania regionalnego i patriotycznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpoœrednie poznawanie Wrocławia przez dzieci starsze.
 2. Promocja różnych form sztuki w pracy wychowawczo-edukacyjnej.
 3. Realizacja różnorodnych projekt—w edukacyjnych rozwijajˆšcych zainteresowania dzieci.

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŒWIATOWEJ PAŃSTWA OKREŒLONE PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ, ODNOSZĽCE SIĘ DO WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 1. Upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wœród dzieci i młodzieży.
 2. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartoœci.

PRIORYTETY MIASTA WROCŁAWIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 1. Wychowanie patriotyczne ze szczególnym zwróceniem uwagi na wychowanie regionalne Lekcje historii o Wrocławiu.
 2. 4- T  Talenty – Technologia – Tolerancja – Tożsamoœć.
 3. Rok 2017 to rok "IGRZYSK SPORTÓW NIEOLIMPIJSKICH" – Word Games – w zwišˆzku z tym będzie wiele ciekawych projektów zwiˆšzanych i imprez zwiˆšzanych z tym obszarem.
 4. Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu.

 

Wizjš naszego przedszkola jest przedszkole promujšce zdrowie, w którym dzieci będš:

ˇ        rozumiały, że to co niezbędne do życia człowiek czerpie z przyrody;

ˇ        umiały korzystać z jej  zasobów  i dóbr materialnych w trakcie zabaw i uczenia się, w pracy i w czasie odpoczynku( oszczędnie i bez szkód dla œrodowiska),

ˇ         znały zasady zdrowego stylu życia (w zgodzie z sobš, innymi i œrodowiskiem).

  

Naszego absolwenta widzimy jako:

 „Dziecko kreatywne i komunikatywne, wrażliwe na piękno zawarte w sztuce i przyrodzie, majšce œwiadomoœć przynależnoœci narodowej , dbajšce o zdrowie własne i społecznoœci w której żyje."

 

Program „Przedszkole Promujšce Zdrowie” na lata 2015-2017 „Apetyt na zdrowie”  

I „O siebie dbam, bo zdrowo się odżywiam”

II „Ruszam po zdrowie” (realizacja zaplanowana na dwa lata)