"Każde dziecko musi mieć prawo do radości"

Maria Kownacka

 

 

 

Strona główna

 

O nas

 

Rozkład dnia

 

Zajęcia dodatkowe

 

Galeria

 

Aktualności

 

Statut

 

Kontakt

 

 

 

 

 

 

 STATUT  PRZEDSZKOLA NR 141

Przedszkole Nr 141 we Wrocławiu działa na podstawie n/w dokumentów:

 1. Ustawy z dnia 7.09.1991r. „O Systemie Oświaty” z późniejszymi zmianami.
 2. Ustawa z 13.06.2013r. o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. RP z 18.07.2013r.poz. 827).
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001r. – Dz. U. Nr 61/2001 poz. 624 w sprawie: „Ramowych statutów Przedszkola...”          
  • Rozporządzenia MENiS z dnia 31.01.2002r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół” – Dz. U. Nr 10/2002 poz. 96,
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 26.03.2004. zmieniające rozporządzenie w sprawie; „Ramowych statutów publicznego przedszkola...” Dz. U. nr 66 poz. 606,
  • Rozporządzenie MEN z dnia 9.02.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie: „Ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół” – Dz. U. nr 35 poz. 222..
 4. Rozporządzenie MEN z 23.06.2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  ( Dziennik Ustaw poz. 895 z 2016r.).
 5. Rozporządzenie MEN z 11.11.2009r. w sprawie: wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 21.06.2012r. w sprawie: dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników.
 7. Uchwała nr XX/405/16   Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21.01.2016r.r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2013r. w sprawie: zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

ROZDZIAŁ  I.

Postanowienia ogólne.

1. Przedszkole Nr 141 im. Marii Kownackiej mieści się we Wrocławiu przy al. Gen. Józefa Hallera 77a.

2. Organem Prowadzącym jest Gmina Wrocław.

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

4. Przedszkole jest jednostką organizacyjna Gminy, działająca w formie jednostki budżetowej.

5. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego „Planu Finansowego”.

6. Przedszkole Nr 141 rozlicza się z budżetem Miasta, w zakresie udzielonych kompetencji finansowych za pośrednictwem Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich, mieszczącego się we Wrocławiu przy Namysłowskiej 8 – siedziba główna, oddział rozliczający placówkę – Wrocław ul. Jemiołowa 57.

 

ROZDZIAŁ  II.

Cele i zadania przedszkola.

1. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół” – Rozporządzenie MEN  z dnia 23.06.2016r..

1a. Świadczenie przedszkola w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie w czasie od 7:00 do 12:00

2. Celem Przedszkola jest:

a)    objęcie opieką wszystkich dzieci, zapewnienie im bezpieczeństwa  pod względem fizycznym i psychicznym oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju,

b)    stymulowanie rozwoju wychowanka,

c)    kształtowanie i rozwijanie aktywności wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata,

d)    współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

e)    przygotowanie dzieci do nauki szkolnej.

 3. Do zadań Przedszkola należy:

a)    kształtowanie czynnej postawy u dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,

b)    budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,,

c)    nabywanie u dzieci kompetencji językowych,

d)    integrowanie treści edukacyjnych,

e)    wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy,

f)    prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka,

g)    współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu udzielania dzieciom pomocy specjalistycznej.

4. Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty Przedszkole organizuje dla dzieci nieodpłatne lekcje religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela. Rodzic rezygnuje z zajęć katechetycznych dla swojego dziecka  w formie pisemnej.

5. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

a)     przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu oddania dziecka przez rodziców (opiekunów) - pod opiekę nauczyciela lub dyżurującemu pracownikowi obsługi,

b)    odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci ponosi nauczyciel dyżurujący,

c)    osoby przyprowadzające dzieci do przedszkola zobowiązane są: rozebrać dziecko w szatni, przekazać nauczycielowi dyżurującemu lub dyżurującemu pracownikowi obsługi,

d)    dla bezpieczeństwa dzieci, wszelkie informacje na temat dzieci ich rozwoju i zachowania, można uzyskać w wyznaczonych dniach i godzinach konsultacji wyznaczonych przez nauczycieli grupowych,

e)   nauczyciel przekazujący dzieci, w godzinach popołudniowych,  informuje nauczyciela dyżurującego o ilości przekazanych dzieci ( lista imienna lub przekaz słowny),

f)   osoba upoważniona do odbioru dzieci powinna posiadać dowód osobisty i na żądanie pracownika przedszkola okazać go,

g)   w przypadku  odebrania dziecka z Przedszkola przez rodziców czy opiekunów i pozostawanie na terenie ogrodu, odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci ponoszą rodzice lub opiekunowie,

h)    w placówce wychowankowie mają zapewnioną opiekę pracowników pedagogicznych przy wsparciu pracowników obsługowych,

i)     każda grupa wiekowa powierzona jest dwóm nauczycielom pracującym na zmianę,

j)     w grupie dzieci najmłodszych (3 – 4-ro letnich), jest zatrudniona pomoc nauczyciela, która współdziała z nauczycielem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i pełnej opieki nad dziećmi,

k)    podczas pobytu w ogrodzie zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym, a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci,

l)     zasady korzystania ze sprzętu określa „Regulamin”, z którym zapoznani są wszyscy nauczyciele,

m)   wszystkie wyjścia z ogrodu, podczas pobytu dzieci, muszą być zabezpieczone,

n)    podczas zajęć w ogrodzie nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, aby przeciwdziałać jakimkolwiek zdarzeniom przykrym dla dziecka,

o)    w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki), należy zapewnić dzieciom opiekę jednej osoby dla grupy liczącej 10 dzieci, nauczyciel zobowiązany jest do wypełnienia „Karty wycieczki” i złożenia u dyrektora do zatwierdzenia na dzień przed planowaną formą, każde wyjście poza teren musi być wpisane do „Księgi wyjść”,

p)    sprzęty i zabawki, meble, pomoce dydaktyczne oraz inne wyposażenie musi posiadać atesty i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,

q)    nie dopuszcza się do użytku sprzętów zepsutych i uszkodzonych.

 

ROZDZIAŁ  III.

Organy przedszkola.

1. Organami przedszkola są:

a)    Dyrektor Przedszkola,

b)    Rada Pedagogiczna,

c)    Rada Rodziców.

2. Dyrektor Przedszkola:

a)    wybierany jest w drodze konkursu spośród kandydatów posiadających kwalifikacje pedagogiczne (Rozporządzenie MEN z dnia 11.11.2009r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek,

b)    ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i pracowników,

c)    kieruje bieżącą działalnością wychowawczą i edukacyjną placówki,

d)    reprezentuje placówkę na zewnątrz,

e)    sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczycieli,

f)    realizuje Uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,

g)    dysponuje środkami finansowymi, określonymi w planie finansowym placówki oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie,

h)    organizuje obsługę administracyjną,, finansową i gospodarczą przedszkola,

i)     jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce pracowników,

j)     występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,

k)    przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

3. W Przedszkolu, podczas nieobecności dyrektora, społeczną funkcję zastępcy pełni nauczyciel wyznaczony przez dyrektora.

4. Rada Pedagogiczna:

a)    jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i edukacji,

b)    w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce,

c)    przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola,

d)    inicjatorem zebrań Rady Pedagogicznej może być:

Ø  Dyrektor,

Ø  Rada Pedagogiczna,

Ø  Organ Prowadzący – Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia - Wydział Edukacji,

Ø  Organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Dolnośląski Kurator Oświaty.

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

     a)  zatwierdzanie Planów wychowawczo – edukacyjnych Przedszkola,

b)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

c)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

d)    podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków.

6. Rada Pedagogiczna ma uprawnienia do występowania z wnioskiem do Organu Prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Przedszkola.

7. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Przedszkola, albo jego zmian.

8. Rada Rodziców:

a)    jest społecznie działającym organem na rzecz placówki,

b)    jest reprezentantem rodziców wszystkich dzieci,

c)    współdziała z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole,

d)    uczestniczy w życiu Przedszkola, przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokojenia potrzeb dzieci,

e)    opiniuje Statut Przedszkola,

f)    opiniuje „zestaw programów wychowania przedszkolnego” realizowanych w Przedszkolu w każdym roku szkolnym,

g)    ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania placówki do Organu Prowadzącego i sprawującego Nadzór Pedagogiczny,

h)    w celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł,

i)     wyboru członków Rady Rodziców dokonuje się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału,

j)     Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności,

k)    W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczy z głosem doradczym Dyrektor Przedszkola oraz inni nauczyciele placówki.

9. Organy  Przedszkola współdziałają ze sobą  przestrzegając wymienione zasady:

a)    dają każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych Ustawą o Systemie Oświaty i zawartych szczegółowo w Statucie Przedszkola,

b)    zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą.

10. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki i kształcenia dzieci w formach:

a)    nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowań i rozwoju,

b)   rodzice mają prawo znać zadania wynikające z rocznego Planu Pracy oraz znać zadania wychowawczo – edukacyjne na każdy miesiąc,

c)    współdziałanie Organów Przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola.

11. Rozwiązywanie sporów między Organami Przedszkola:

Rodzice – nauczyciele:

a)    negocjowanie z rodzicem,

b)    negocjowanie z dyrektorem,

c)    negocjowanie z Organem sprawującym Nadzór Pedagogiczny – Dolnośląski Kurator Oświaty.

Rodzice - Dyrektor:

a)    negocjowanie z dyrektorem,

b)    negocjowanie z Organem Prowadzącym – Wydział Edukacji lub z Organem Sprawującym Nadzór Pedagogiczny.

 

ROZDZIAŁ IV.

Organizacja Przedszkola.

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych z Organem Prowadzącym.

a) Informacje o przerwie wakacyjnej w każdym roku podaje dyrektor do wiadomości rodziców na początku roku kalendarzowego do końca stycznia, w celu dostosowania urlopów wypoczynkowych  rodziców do przerwy wakacyjnej.

b) Zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, w czasie miesięcznej przerwy wakacyjnej, uwzględnia się prawo dziecka do odpoczynku.

c) Podczas przerwy wakacyjnej rodzice mogą zapisać dziecko do innego przedszkola.

d) Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola zastępczego, podejmuje Dyrektor Przedszkola dyżurującego, w miarę posiadania wolnych miejsc.

2. Przedszkole czynne jest dla dzieci od 6:45 do 17:00, od poniedziałku do piątku.

3. Przedszkole wydaje trzy posiłki dziennie: 8:45 – śniadanie, 11:45 – zupa z deserem, 13:45 II – gie danie. Picie w każdym czasie na życzenie dzieci.

4. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez w/w na piśmie, osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo – osobę pełnoletnią.

5. W przypadku podejrzenia, że osoba odbierająca dziecko z przedszkola jest pod wpływem środków odurzających lub w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, personel przedszkola zatrzymuje dziecko w placówce i powiadamia o tym drugiego rodzica. W sytuacjach konfliktowych, spowodowanych powyższym podejrzeniem lub stwierdzeniem, powiadamia Policję. Dziecko nie może być powierzone opiece osoby, co do której istnieje wątpliwość czy jest w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.

6. Rodzice dziecka 6-cio  letnigo, które musi odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, muszą zapewnić swojemu dziecku regularne uczęszczanie na zajęcia.

7. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

7a. W związku ze zmianą zapisów w Ustawie o Systemie Oświaty, znoszącą obowiązek szkolny dla dzieci 6-cio letnich i przedszkolny dla dzieci 5-cio letnich, dopuszcza się możliwość przenoszenia dzieci do innych grup z każdym nowym rokiem szkolnym.

7b. Przy przenoszeniu dzieci do grup starszych, mieszanych, bierze się pod uwagę miesiąc urodzenia dziecka oraz poziom rozwoju dziecka. Każda decyzja jest konsultowana z Rada pedagogiczna Przedszkola.

7c. O zmianach informuje się rodziców dzieci do 31 maja, w wyjątkowych przypadkach bierze się pod uwagę sugestie rodzica w tej sprawie.

7d. Powyższa decyzja jest podejmowana w celu zapewnienia odpowiedniej ilości dzieci w poszczególnych grupach – liczba dzieci nie może być  większa niż 25 oraz dla zapewnienia optymalnego rozwoju dla każdego dziecka.

8. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.

9. Przedszkole nr 141 przewidziane jest na 125 dzieci, które zgrupowane są w 5-ciu oddziałach.

10. Szczegółowa organizację wychowania, nauczania i opieki określa: „Arkusz Organizacji Przedszkola”, opracowany przez Dyrektora Przedszkola w terminie ustalonym przez  Organ Prowadzący.

11. „Arkusz Organizacji Przedszkola”  zatwierdza Organ Prowadzący w porozumieniu z Organem Sprawującym Nadzór Pedagogiczny.

12. W „Arkuszu Organizacyjnym” określa się w szczególności:

a)    czas pracy poszczególnych oddziałów,

b)    liczbę pracowników łącznie, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

c)    ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ Prowadzący.

13. Ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców i prawnych opiekunów.

14. Ramowy rozkład dnia jest wywieszony na tablicy informacyjnej dla rodziców.

15. Na podstawie Ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się opiekę nad oddziałami, ustalają szczegółowe „rozkłady dnia” z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

16. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia – imprezy, wycieczki i.t.p.

17. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

18. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć: umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

Ø  z dziećmi 3-4-ro letnimi do 30 minut,

Ø  z dziećmi 5-6 letnimi do 40 minut.

19. Podczas zajęć prowadzonych przez specjalistów – logopeda, gimnastyka korekcyjna, katecheta, finansowanych przez przedszkole bezpieczeństwo dzieciom zapewnia osoba prowadząca zajęcia.

20. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe musi posiadać kwalifikacje pedagogiczne zgodne z Rozporządzeniem MEN.

21. Sposób prowadzenia przez Przedszkole dokumentacji określają odrębne przepisy.

22. W okresie ferii szkolnych przy zmniejszonej liczbie dzieci w Przedszkolu dopuszcza się zmniejszenie ilości oddziałów.

23. W miesiącu wakacyjnym, w którym Przedszkole prowadzi działalność wychowawczo – edukacyjną, przyjmowane są dzieci z innych placówek.

24. Koszty działalności Przedszkola są pokrywane ze środków przekazywanych przez Organ Prowadzący oraz z dochodów własnych.

25.Za każdą godzinę korzystania ze świadczeń Przedszkola, poza godzinami bezpłatnymi określonymi w Rozdziale II – punkt 1a, rodzic wnosi opłatę w wysokości 1 zł.

26. Opłata miesięczna za koszty surowców zużytych do przygotowywania posiłków określa Dyrektor Przedszkola zgodnie z zapisami zawartymi w „Regulaminie korzystania ze stołówki przedszkolnej”, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

27. Z wyżywienia w Przedszkolu mogą korzystać pracownicy, wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki oraz koszty przygotowania posiłków wg opracowanej „Procedury”.

28. W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu, opłata miesięczna wnoszona przez rodziców  (opiekunów dziecka), zostanie obniżona proporcjonalnie do czasu trwania nieobecności.

29. Zwalnia się z opłaty za zajęcia przekraczające realizację godzin bezpłatnych rodziców (opiekunów), posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym.

29a. W przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

 

ROZDZIAŁ V.

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola.

1. W Przedszkolu zatrudnia się Dyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz pozostałych pracowników określają odrębne przepisy.  

3. Liczbę nauczycieli i innych pracowników określa co roku „Arkusz Organizacyjny”.

4. Nauczyciele wykonują czynności zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty (Ustawa z dnia 7.09.1991r. z późniejszymi zmianami) oraz Kartą Nauczyciela (Ustawa z dnia 26.01.1982r, z późniejszymi zmianami), a w szczególności:

a)     rzetelnie realizują zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Przedszkola; opiekuńczą, wychowawczą i edukacją,

b)    wspierają każdego wychowanka w jego rozwoju,

c)    dążą do pełni własnego rozwoju osobowego,

d)    w pracy wychowawczo – edukacyjnej, współpracują ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.

5. Przedszkole zatrudnia nauczyciela katechetę do zajęć  z dziećmi starszymi oraz w grupach młodszych na życzenie rodziców.

6. Przedszkole zatrudnia nauczycieli specjalistów: logopedę, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej celem  wyrównywania deficytów rozwojowych w zakresie mowy i wad postawy.

7. Nauczyciele prowadzą dokumentację pedagogiczną zgodnie z Rozp. MENiS z dnia 19.02.2002r. w sprawie:  sposobu prowadzenia przez publiczne Przedszkola dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

8. Nauczyciele są zobowiązani do systematycznego pogłębiania  wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji.

9. Nauczyciele współpracują z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych.

10. Nauczyciel w swojej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucjach m. in. -  DODN, WCDN.

11. W celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno – porządkowych w Przedszkolu zatrudnia się  woźne.

12. W oddziałach, w których przebywają dzieci 3 – letnie oraz 3 – 4 - ro letnie, w celu zapewnienia właściwych warunków opiekuńczych zatrudnia się pomoc nauczyciela.

13. W celu zapewnienia właściwych posiłków z uwzględnieniem dietetyki i norm żywieniowych zatrudnia się kucharza i pomoce kuchenne.

14. W celu zapewnienia odpowiedniego stanu estetycznego ogrodu przedszkolnego zatrudnia się ogrodnika.

15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa budynku w nocy założony jest system monitoringu i ochrony przez firmę SOLID SECURITY.

16. W Przedszkolu zatrudnia się starszego intendenta, do obowiązków którego w szczególności należy:

a)    prowadzenie magazynów,

b)    prowadzenie dokumentacji magazynowej,

c)    dokonywanie zakupów,

d)    prowadzenie dokumentacji związanej z  odpłatnością za Przedszkole,

e)    odpowiedzialność za wyżywienie dzieci,

f)    zabezpieczenie gotówki.

17. W celu utrzymania w odpowiednim stanie sprzętu, zatrudnia się konserwatora.

18. Szczegółowe zakresy obowiązków wszystkich pracowników znajdują się w aktach osobowych.

19. Pracownicy administracyjno – obsługowi przedszkola są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w zakresie określonym w przydziale obowiązków.

 

ROZDZIAŁ  VI.

Wychowankowie przedszkola.

1. Wychowankami przedszkola mogą być dzieci, w wieku od 3 do 6-ciu lat.

2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w Przedszkolu lub Szkole Podstawowej.

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do Przedszkola może uczęszczać dziecko powyżej 6-ciu lat, nie dłużej jednak niż do 10-go roku życia.

4. Dyrektor może wyrazić zgodę na uczęszczanie do Przedszkola dziecka, które ukończyło 2,5 roku w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

5. Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – edukacyjnego, uwzględniając potrzeby dziecka: aktywności, indywidualizacji, organizowania życia społecznego, integracji.

6. Dziecko ma prawo do korzystania z porady specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej za zgodą rodziców.

7. Dziecko ma prawo do ukierunkowanego rozwoju zdolności i zainteresowań.

8. W placówce nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców.

9. W Przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy fizycznej ani psychicznej.

10. Wychowankowie Przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.

11. Opłatę z tyt. ubezpieczenia dziecka uiszcza  rodzic lub prawny opiekun do końca września każdego roku.

12. Do Przedszkola przyjmuje się tylko dzieci zdrowe.

13. Dzieciom, którym z powodu złych warunków rodzinnych lub przypadków losowych potrzebna jest pomoc materialna, Dyrektor Przedszkola informuje o możliwości skorzystania z pomocy materialnej w tym zakresie w MOPS.

 

ROZDZIAŁ VII

Diety

 1. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci z dieta wykluczającą niektóre produkty, dietą wykluczającą podstawowe alergeny.
 2. Wniosek o przygotowanie posiłków pozbawionych niektórych składników lub ich zastąpieniem innym, rodzic składa do Dyrektora Przedszkola.
 3. Do wniosku rodzic dołącza zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność zastosowania eliminacji składników – alergenów niekorzystnych dla zdrowia.
 4. Ostateczna decyzję podejmuje Dyrektor Przedszkola po konsultacji z intendentem i szefowa kuchni.

 

ROZDZIAŁ VIII

Zasady rekrutacji do Przedszkola

 1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3-6-ciu lat.
 2. Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może zostać przyjęte do Przedszkola w trakcie roku szkolnego w przypadku gdy:

a)    zaspokojone zostały potrzeby dzieci w wieku 3-6-ciu lat,

b)    placówka dysponuje wolnymi miejscami,

c)    do przedszkola uczęszcza rodzeństwo dziecka 2,5 letniego.

 1. Dzieci korzystające z usług przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji.
 2. Dziecko może kontynuować pobyt w Przedszkolu w przypadku gdy rodzice dziecka złożą w wyznaczonym terminie Oświadczenie woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny.
 3. W przypadku nie złożenia przez rodziców przez rodziców dziecka, w wyznaczonym terminie, „Oświadczenia woli…”  na następny rok szkolny, zwolnione miejsce zostaje wskazanego procesu rekrutacji.
 4. Dziecko, którego rodzice nie złożyli woli korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny, może wziąć udział w rekrutacji do przedszkoli zgodnie z zasadami przyjętymi do procesu rekrutacji.
 5. Przedszkole gwarantuje poufność danych osobowych zawartych w „Karcie zgłoszenia” oraz w „Umowie o świadczenie usług”, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 1997r. (Dz. U. Nr 97 z 1997r.).
 6. Na podstawie Ustawy z dnia 6.12.2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U RP z 3.01.2014r. poz. 7) ustala się „Zasady rekrutacji do Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”, które stanowią załącznik nr 1 do Statutu Przedszkola.
 7. Dyrektor Przedszkola nr 141 powołuje Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia rekrutacji na kolejne lata oraz określa w załączniku „Zasady Komisji Rekrutacyjnej” – załącznik nr 2 do Statutu Przedszkola.

 

ROZDZIAŁ IX

Skreślenie dziecka z listy

1.     Rada Pedagogiczna  może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Przedszkola do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadkach:

a)     nagminne nie przestrzeganie przez rodziców obowiązku terminowego świadczenia zobowiązań finansowych, do 15-go każdego miesiąca (trzykrotnie w ciągu roku szkolnego),

b)    nie zgłaszanie przyczyn dłuższych nieobecności, do 30 dni, w Przedszkolu i jednocześnie nie terminowe świadczenie zobowiązań finansowych do 15-go każdego miesiąca,

c)    nie podanie, zatajenie informacji o stanie zdrowia dziecka w „Karcie zgłoszenia” np.: choroby przewlekłe, posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia

specjalnego lub posiadanie opinii kwalifikującej dziecko do zajęć specjalistycznych,

d)    jeżeli stan zdrowia dziecka zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu pozostałych wychowanków,

e)    częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu swoim i innych dzieci, a podjęte działania psychologiczno-pedagogiczne nie przynoszą pożądanych rezultatów:

- indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych,

- konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,

- konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,

- rozmowy z Dyrektorem,

      f) rodzice w sytuacji opisanej w pkt  „e)” nie podejmują współpracy w zakresie terapii dziecka.

  2. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków w przypadkach, o których mówi pkt 1  dokonuje Dyrektor stosując poniższą procedurę:

a) upomnienie ustne rodziców/opiekunów przez Dyrektora,

b) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów „Statutu” za potwierdzeniem odbioru,

c) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa, negocjacje Dyrektora, psychologa z rodzicami,

d) zasięgnięcie  w sytuacji problemowej, opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np.: MOPS, PPP…),

e) przedstawienie członkom RP sytuacji dziecka i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka,

f) podjęcie uchwały przez RP w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,

g) rozwiązanie umowy o świadczenie usług.

3. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.

4. Od decyzji  Rady Pedagogicznej, zawartej w punkcie 1 j.w., rodzic lub prawny opiekun ma prawo odwołać się do DKO w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

 

ROZDZIAŁ X

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. W Przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
 3. Pomoc jest udzielana przez nauczycieli i specjalistów.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

a)    z rodzicami dzieci,

b)    poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

c)    placówkami doskonalenia nauczycieli,

d)    innymi przedszkolami.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

a)    rodziców,

b)    nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z wychowankami,

c)    specjalisty,

d)    PPP, w tym poradni specjalistycznej,

e)    pomocy nauczyciela,

f)    pracownika socjalnego,

g)    asystenta rodziny,

h)    kuratora sadowego.

 1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków, wynikających z:

a)    predyspozycji zdolności,

b)    niedostosowania społecznego,

c)    specyficznych trudności w uczeniu się,

d)   zaburzeń komunikacji językowej,

e)   zaniedbań środowiskowych,

f)   trudności adaptacyjnych.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:

a)    diagnozowaniu środowiska wychowanka,

b)    rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka,

c)    rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka,

d)    wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,

e)    rozwijaniu umiejętności wychowawczych i dydaktycznych rodziców i nauczycieli.

 1. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

a)    działań mających na celu rozpoznawanie zainteresowań i predyspozycji wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień,

b)    działań pedagogicznych mających na celu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych wychowanków oraz planowania sposobów ich zaspakajania,

c)    porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

10.Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu organizuje Dyrektor Przedszkola.

11. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności: logopeda.

 

ROZDZIAŁ XI.

Postanowienia końcowe.

1. Przedszkole przechowuje i archiwizuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

3. Przedszkole posługuje się pieczęciami firmowymi.

4. Niniejszy Statut Przedszkola wprowadza się Uchwałą Rady Pedagogicznej

Nr 1/2016/2017  z dnia 29.08.2016r.

5. Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem 1.09.2016r.

6. Traci moc Statut z 9.02.2016r.

 

STATUT  PRZEDSZKOLA NR 141

WROCŁAW

UL. GEN.  HALLERA  77A

WROCŁAW – WRZESIEŃ  2016r.